taiwan humor by TKO
TKO

傳奇的漫畫家 Tim O'Brien

       
TKO 2008年8月 TKO 2008年9月
TKO 2008年6月 TKO 2008年7月
TKO 2008年4月 TKO 2008年5月
TKO 2008年2月 TKO 2008年3月
2007年12月 TKO 2008年1月
TKO 2007年10月 2007年11月
TKO 2007年8月 TKO 2007年9月
TKO 2007年6月 TKO 2007年7月
TKO

2007年4月

TKO 2007年5月
TKO 2007年1月 TKO 2007年3月
TKO 2006年11月 TKO 你做了什麼壞事?
2006年12月
TKO

棒球?新聞?

2006年9月

   
TKO

一加一

2006年7月

TKO

天啊!我說錯什麼嗎?

2006年8月

TKO

滿意度

2006年5月

TKO

想太多

2006年6月

老爹

2006年3月

TKO

運動套裝

2006年4月

TKO

跛腳鴨

2006年1月

TKO

新年願望

2006年2月

TKO

禽類

2005年11月

TKO

選戰

2005年12月

TKO

油水

2005年9月

TKO

不聽、不視、不言

2005年10月

TKO

我們是一家人

2005年7月

TKO

名譽

2005年8月

TKO

神燈巨人

2005月5月

TKO

電視新聞

2005年6月

TKO

鯊魚牌ATM

2003年11月

TKO

台北101

2003年12月

TKO

預防駭客措施

2003年9月

TKO

預防駭客措施

2003年10月

TKO

浴火重生

2003年7月

TKO

煮熟的鵝

2003年8月

TKO

感冒中的動物

2003年5月

TKO

SARS

2003年6月

TKO

神秘的笑容

2003年3月

TKO

廉價領導人?!

2003年4月

TKO

連宋配

2003年1月

TKO

第四台給我小心點!

2003年2月

TKO

資訊超級公路

2002年10月

   
TKO

公司的醜聞

2002年8月

TKO

陳總統倒踏腳踏板

2002年9月

TKO

什麼, 我擔憂?

2002年6月

TKO

世足熱

2002年7月

TKO

樂透發"燒"

2002年4月

TKO

海盜

2002年5月

TKO

洗個熱水澡

2002年2月

TKO

馬年

2002年3月

TKO

台中"警察&匪徒"

2001年3月

TKO

台灣商業"到"中國

2001年4月

TKO

台中零售市場

2000年12月

TKO

台中詩歌

2001年1月

TKO

賑災行動

2000年10月

TKO

計程車司機

2000年11月

TKO

促進台中市民人口成長

2000年8月

TKO

台中拖吊

2000年9月